Informace pro přijímání na střední školy ve školním roce 2019/2020

Přihlášky na střední školy

 • pro 1. kolo přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky
 • v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen
 • pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky
 • uchazeč na přihlášky uvádí obě školy ve stejném pořadí, v jakém bude konat jednotné přijímací zkoušky
 • pojem Jednotná zkouška je uplatněn do přihlášky v souvislosti s možností konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole přijímacího řízení s maturitní zkouškou ve dvou termínech
 • přihlášky žákům vyplní a vytiskne výchovný poradce, žák a zákonní zástupci přihlášku podepíšou
 • v případě potřeby škole doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - zjistit na stránkách konkrétní školy, na kterou se žák hlásí
 • přihlášku zasílá uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce
 • přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou - nutné zajistit doklad o doručení
 • přihlášky na střední školy je nutné zaslat nejpozději do 1. 3. 2019
 •  žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách

Obsah a podoba jednotných testů

 • jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace
 • jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání
 • varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia
 • maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů
 • minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí
 • jednotná přijímací zkouška bude konána ve dvou termínech tak, aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmíněných dvou pokusů, výsledky sdělí v pořadí první školy druhé
 • první řádný termín pro konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání byl stanoven na 12. dubna 2019, druhý řádný termí byl stanoven na 15. dubna 2019
 • první řádný termín pro konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky pro šestiletá a osmiletá gymnázia byl stanoven na 16. dubna 2019, druhý řádný termí byl stanoven na 17. dubna 2019
 • jednotná přijímací zkouška v náhradních termínech je stanovena pro všechny obory na 13. května 2019 a 14. května 2019

Výsledky přijímacího řízení

 • je-li žák přijat, písemné vyrozumění mu nebude zasláno, nutné sledovat stránky konkrétní školy
 • je-li žák nepřijat, bude písemně vyrozuměn i s důvodem nepřijetí
 • pokud je žák nepřijat, může podat odvolání
 • není-li žák přijat na žádnou školu, čeká na vyhlášení druhého kola přijímacího řízení
 • žák si musí zjistit volná místa na středních školách - pomoc výchovného poradce

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je nutné uplatnit na střední školu do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • zápisový lístek nelze vzít zpět s výjimkou úspěšného přijetí na odvolání na druhé škole