Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl.,§ 83, § 88 ŠZ):

 Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke
dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i
nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).
 
 Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se
sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná
jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV
(výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení
uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní
přijímací zkoušku zůstává zachována.
 
 Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období
12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce
3. září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou
zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává
se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také
v období 12. až 28. duben.
 
 Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je
stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
 
 V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné
a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.
 
 Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají
zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou, kde se talentová zkouška nově koná
v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.
 
 Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny
talentové zkoušky.