O nás

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
K hlavním cílům ŠPP patří:

- iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy

- posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence rizikového chování a školní speciální pedagog.